Haavanhoidon kehittäminen Terveystalolla: haavanhoito-ohjeet hoitohenkilökunnalle

Theseus

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor Jyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.contributor.author Kaartinen, Liisa
dc.contributor.author Kallioinen, Pilvi
dc.date.accessioned 2010-09-02T09:26:14Z
dc.date.available 2010-09-02T09:26:14Z
dc.date.issued 2009-03-20
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10024/19018
dc.description.abstract Haavapotilaita tulee olemaan yhä enemmän johtuen väestömme ikärakenteen muutoksesta. Haavan hoidon kokonaisvaltainen osaaminen koostuu kyvystä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa. Tämä kertoo hoitohenkilökunnan ammatillisen osaamisen tasosta. Terveydenhuollon taloudelliset tekijät määräävät myös yhteiskunnan haavanhoidon osaamisen ja koulutusmahdollisuudet, jotka kertovat haavanhoidon tasosta yhteiskunnassa. Kustannuksien vähentämiseksi tulee hoitohenkilökunnalla ja lääkäreillä olla tarkka tieto haavan syntytavasta ja haavan tilasta, mikä mahdollistaa tehokkaan hoidon. Tällöin estetään myös komplikaatiot ja hoidon pitkittyminen. Yli puolet haavanhoidon kustannuksista tuleekin sairaalakustannuksista. Opinnäytetyön aihe tuli pyyntönä Terveystalolta. Terveystalon hoitohenkilökunta Jyväskylässä kokee, että heidän nykyiset haavanhoito-ohjeistuksensa eivät ole ajantasaiset eivätkä toimivat. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa haavanhoito-ohjeet Terveystalon hoitohenkilökunnan käytännön hoitotyön avuksi. Tavoitteena on, että näyttöön perustuvat, ajantasaiset sekä selkeät haavanhoito-ohjeet kehittävät Terveystalon tuottamaa haavanhoidon laatua. Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään haavanhoidon merkitystä ja haavahoidon kustannuksia sekä ohjekirjan laatimiseen liittyviä seikkoja. Haavanhoito-ohjeet koostuvat neljästä osasta. Ensimmäinen osa selvittää ihon rakennetta, haavan syntyä ja paranemista. Toinen osa koostuu haavanhoidon aseptiikasta ja haavan erilaisista puhdistusmenetelmistä. Kolmas osa kertoo haavoista ja niiden hoitomenetelmistä. Viimeinen osio käsittelee haavanhoitotuotteita. fi
dc.description.abstract The changes of Finnish age composition leads to high rate of wound care patients in the near future. Occupational knowledge of the nursing personnel influences ability to plan, to complete and to evaluate wound care. Economic factors of the health care also determine the knowledge of the society and education possibilities, which are the factors of wound care level. To reduce the cost for society, health personnel and doctors has to have accurate information about the way wounds are originated and also the condition of the wound which allows effective care. This also helps preventing complications and possible delays of the care. More than half of the wound care cost comes from hospital treatment. The subject of this thesis came as a request from Terveystalo. The nursing personnel in Jyväskylä feel that their current wound care instructions are out of date and not functional. The intention of this thesis is to produce wound care instructions for the personnel of Terveystalo for practical help of health care. The objective for this thesis is that the instructions are evidence based, up-to-date and distinct. They also improve the quality of wound care in Terveystalo. The theoretical context of this thesis handles meaning and cost of the wound care and facts to produce instructions. The wound care instructions are categorised in four different parts. The first part tells the way how wound is originated and healed. The second part defines asepticism and general wound care methods. Third part tells about wounds and the care policies. The last part introduces wound care products. en
dc.format.extent Verkkojulkaisu (403 KB, 35 s.)
dc.language.iso fi
dc.publisher Jyväskylän ammattikorkeakoulu
dc.publisher JAMK University of Applied Sciences en
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.title Haavanhoidon kehittäminen Terveystalolla: haavanhoito-ohjeet hoitohenkilökunnalle fi
dc.title.alternative en
dc.type.ontasot AMK-opinnäytetyö fi
dc.type.ontasot Polytechnic thesis en
dc.programme Hoitotyön koulutusohjelma
dc.organization Jyväskylän ammattikorkeakoulu fi
dc.subject.ysa aseptiikka
dc.subject.ysa haavat
dc.subject.ysa hoitomenetelmät
dc.subject.ysa hoito-ohjeet
dc.subject.ysa ihonhoito
dc.subject.ysa näyttöön perustuva hoitotyö
dc.subject.ysa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:jamk-1237533822-6

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot